Všeobecné podmínky

Pro tábory

1) v případě odhlášení tábora méně jak 14dnů před začátkem tábora si účtujeme storno poplatek 50% celkové ceny. V případě odhlášení z tábora méně jak 7dnů před začátkem tábora, peníze nevracíme. Důvodem jsou již provedené zálohové poplatky za dopravu, ubytování a pojištění. V případě náhrady jiným novým táborníkem storno poplatek odpadá.

2) v případě nezaplacení bez udání důvodu se vystavujete možnosti, že v případě naplnění tábora a zájmu dalších táborníků, vyškrtnutí ze seznamu bez upozornění na tuto skutečnost.

3) na táboře netolerujeme kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek a dále šikanu v jakékoliv podobě. Pokud bude dítě přistiženo, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.
 

4) po celou dobu konání tábora se děti řídí táborovým řádem.

5) v případě podání přihlášky, rodiče souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na www.tabornicek.cz a FB Táborníček – volnočasové aktivity. Fotodokumentace nebude poskytnuta třetím osobám.

6) neneseme odpovědnost za ztráty elektronických přístrojů a cenných předmětů (mobilní telefony, videohry, MP3, drahé hodinky, prstýnky a podobně).

7) doporučujeme táborníkům, aby si případnou finanční hotovost uložili u svých oddílových vedoucích. V případě ztráty neneseme za tuto skutečnost odpovědnost.

8) POZOR důležité – pokud budete mít zájem o potvrzení tábora pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovnu, je nutno k potřebným dokumentům dodat předvyplněné formuláře na email: martinacsabova@seznam.cz . Ty budou po ukončení tábora potvrzeny a odeslány na email s ostatními dokumenty. V jiném časovém prostoru již nebude možno potvrzení získat.

9 ) zákonný zástupce vyjadřuje svým přihlášením souhlas s všeobecnými podmínkami tábora

GDPR

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ?

 • Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které společnost získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • osobní údaje umožňující organizaci kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy společnost a zákazníků.
 • Osobní údaje společnost zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování společnost přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je společnost povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně organizaci udělit.

 3. KOMU SPOLEČNOST MŮŽE ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

 • Státním organizacím, které vstupují do procesu;
 • Našim zpracovatelům, kteří pro společnost provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy společnost poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGANIZACÍ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na naší adrese.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Společnost Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může společnost požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany společnosti k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

Společnost Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.